We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » December 16, 2009
Poland's Path to the Euro
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Euro Opportunities for the Economy
December 16, 2009   
Article's tools:
Print

Adopting the single European currency will benefit the Polish economy in the long run, according to the National Bank of Poland (NBP). But these benefits should be looked at as opportunities rather than unconditional gains, the central bank cautions.

Economists say that euro adoption may lead to a rise in Poland's GDP. This expectation is based on lower currency exchange costs and a reduction in risk premiums tied to interest rates. The most optimistic predictions have GDP growing in the long term by as much as 7.5 percent. More cautious predictions estimate GDP growth at 2.1-2.5 percent after euro adoption.

In all, the independent NBP research teams concurred that in the first 10 years of euro adoption there would be an increase in the annual rate of economic growth of some 0.2-0.7 percentage points compared with a situation in which the zloty would be retained.

In the beginning-drop in production
Analyses by the NBP confirm that after euro adoption there could be fluctuations in economic activity, including production, which could hit family budgets. However, should the synchronization cycle of the Polish economy with that of the euro zone continue as it has done up to now, the risk of fluctuations in production would be limited.

Cheaper banking
Consumers should benefit from a drop in banking charges as banks' own operational costs fall. Furthermore, lower interest rates could revive the credit market which, in turn, would probably result in a new speculation bubble on the real estate market. Mechanisms to make speculation more difficult are being developed. One example is a plan to allow credit for up to only 80 percent of the value of a property.

The euro and foreign trade
Small- and medium-sized firms stand to gain the most since the new currency will create better export opportunities, which have been hampered by exchange-rate risks and transaction costs. Experts believe, however, that the euro itself will have less impact on export growth than is widely expected. They say Poland will be able to sell 12-13 percent more goods abroad over the next 30 years, but only if the products Polish companies offer remain competitive on the European market.


NBP Expert's view / opinia eksperta NBP

Testing Time

Poland will be able to replace the zloty with the euro after it meets what are known as the Maastricht criteria. These criteria measure the extent to which an economy is capable of guaranteeing stable prices and public finances, with low inflation, a low budget deficit, stable interest and exchange rates, and a satisfactory level of legal adjustment.

One of the requirements is that Poland will have to keep its exchange rate stable within the Exchange Rate Mechanism (ERM II). The zloty will be pegged to the euro and over that time the exchange rate will be prevented from swinging by more than 15 percent up or down from a previously set rate referred to as parity.

A pegged rate entails lower euro exchange risk, but it is also makes macroeconomic policy less flexible. During Poland's time in ERM II, the country's monetary and fiscal policies will be largely subordinated to the objective of meeting the convergence criteria, including keeping the exchange rate stable. Consequently, it will not be possible to use these policies to bolster the economy. Instead policy makers will have to focus on stabilizing the exchange rate.

To use a comparison, ERM II is like a testing ground that an economy has to go through prior to eurozone entry to see if it is ready to manage without its own monetary and exchange rate policies.

Meeting the convergence criteria is a big challenge for the economy, because they all need to be met at the same time. In order to make this state permanent, the criteria need to be matched by reforms to make the economy more flexible, stronger and more capable of dealing with external turbulence. The Maastricht criteria are thus a test of the country's credibility and its ability to rise to the challenge.

The latest turbulence on financial markets and problems faced by European economies have had an impact on the Polish economy, impairing its ability to pass the ERM II exam. The time spent in ERM II will be a highly sensitive period. If markets have reasons to doubt if Poland can meet the nominal convergence criteria and keep inflation and the deficit at bay, they may vent this sense of uncertainty on the currency market. Problems with keeping inflation in check may prompt expectations of parity revaluation, as happened in Slovakia.

To prevent a problematic scenario in which the zloty would either appreciate or depreciate too much in ERM II, Poland needs to enter the mechanism when it is certain it can pass the exam. Before Poland joins ERM II, it needs to clean up its public finances and make its economy flexible. Once the markets believe Poland is ready for the euro and can manage in the common currency zone, then they are likely to back Poland's efforts.


Gospodarka z nową walutą
NBP nie ma wątpliwości - przyjęcie europejskiego pieniądza w długim okresie przyniesie polskiej gospodarce korzyści. Dziś jednak trudno do końca oszacować ich skalę. W dodatku korzyści te nie będą bezwarunkowe, najlepiej patrzeć na nie, jak na szanse, które musimy dobrze wykorzystać.

Specjaliści NBP przewidują, że po przejściu na euro możemy spodziewać się wzrostu naszego PKB. Wyniknie on ze zmniejszenia kosztów wymiany walut i redukcji tzw. premii za ryzyko, powiązanej głównie z wysokością stóp procentowych. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią, że długookresowo możemy spodziewać się wzrostu PKB nawet o 7,5 proc. Według ostrożnych ocen wprowadzenie euro zwiększy PKB o 2,1-2,5 proc.

Generalnie niezależne zespoły badawcze NBP zgodziły się, że wprowadzenie euro w ciągu pierwszych dziesięciu lat oznacza podniesienie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,2-0,7 punktu procentowego rocznie w porównaniu ze scenariuszem pozostania przy złotym jako walucie obowiązującej w Polsce.

Przejściowy spadek produkcji
Analizy NBP potwierdzają, że po przyjęciu euro nastąpi wzrost wahań aktywności gospodarczej, w tym wahania poziomu produkcji, co będzie stanowiło pewien, ale raczej niewielki koszt dla gospodarstw domowych. Jednak, jeśli cykl synchronizacji naszej gospodarki ze strefą euro będzie przebiegł tak, jak do tej pory, ryzyko wahań produkcji może okazać się naprawdę niewielkie.

Taniej w bankach
Konsumenci powinni odczuć spadek cen usług bankowych, wynikający z obniżenia kosztów działalności banków. Z kolei obniżenie stóp procentowych może ożywić akcję kredytową, co prawdopodobnie przełoży się na powstanie nowej bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Już teraz opracowywane są mechanizmy, które mają to utrudnić. Jednym z nich będzie np. możliwość kredytowania zakupu nieruchomości tylko do 80 proc. wartości inwestycji.

Euro, a handel zagraniczny
Tu najwięcej mogą skorzystać małe i średnie firmy, którym nowa waluta stworzy lepszą perspektywę eksportu wyrobów. Dotąd biznes na europejskim rynku utrudnia im ryzyko kursowe i koszty transakcyjne. Specjaliści twierdzą, że samo euro nie będzie jednak mieć takiego przełożenia na wzrost eksportu, jak się tego powszechnie oczekuje. Mamy szansę na sprzedawanie za granicę więcej towarów o 12-13 proc. w ciągu 30 lat, ale tylko o ile zaoferujemy produkty konkurencyjne na europejskim rynku.


Czas próby?
Warunki zamiany złotego na euro określane fachowo mianem kryteriów z Maastricht sprawdzają zdolność gospodarki do trwałego zapewnienia stabilności cen i finansów publicznych. Barometrem oceniającym zdolność i zakresu spełnienia kryteriów będzie jeden z wymogów, który związany jest z koniecznością utrzymania stabilnego kursu w mechanizmie ERM II. Wówczas złoty będzie związany z euro i kurs nie będzie mógł się zmieniać w większym stopniu niż dopuszczalne odchylenia +/-15% od ustalonego wcześniej kursu odniesienia (parytetu).

Związany kurs to mniejsze ryzyko kursowe względem euro, ale również mniejsza elastyczność polityki makroekonomicznej. W okresie pobytu w ERM II polityka pieniężna i fiskalna będą w dużym stopniu podporządkowane konieczności spełnienia kryteriów konwergencji, w tym utrzymania kursu. W związku z tym nie będzie można ich używać dla potrzeb naszej gospodarki,a bardziej kierować na stabilizację kursu.

Mówiąc obrazowo, ERM II to trochę poligon doświadczalny przed wejściem do strefy euro, przez który trzeba przeprowadzić gospodarkę i sprawdzić czy jest wystarczająco zahartowana by poradzić sobie bez własnej polityki pieniężnej i kursowej.

Spełnienie kryteriów konwergencji jest dla gospodarki dużym wyzwaniem, bo trzeba je spełnić w jednym momencie. Żeby je spełnić na trwale powinny im towarzyszyć reformy, które zwiększają elastyczność gospodarki, zwiększają jej siłę i zdolność do radzenia sobie z zaburzeniami. Kryteria z Maastricht stanowią więc pewien test wiarygodności i zdolności kraju do mobilizacji.

Zaburzenia na rynkach finansowych oraz problemy gospodarek europejskich, przenoszące się również do polskiej gospodarki osłabiają zdolność do pozytywnego zdania egzaminu w ERM II.

Pobyt w ERM II to okres szczególnej wrażliwości. Jeśli rynki będą miały powody wątpić czy spełnimy kryteria konwergencji nominalnej, nie utrzymamy stabilnej inflacji, deficytu może to dawać powody do wyładowania tej niepewności na rynku walutowym. Nieskuteczność w walce z inflacją może rodzić oczekiwania na rewaluację parytetu, co nastąpiło na Słowacji.

Dla uniknięcia negatywnego scenariusza w ERM II (nadmiernej aprecjacji złotego bądź deprecjacji) przez ten test musimy przejść wtedy, kiedy nie będziemy mieli wątpliwości że go zdamy.

Zanim przystąpimy do ERM II trzeba uporządkować finanse publiczne i zapewnić elastyczność gospodarki. Jeśli rynki finansowe uwierzą, że jesteśmy gotowi do euro i poradzimy sobie w obszarze wspólnej waluty - powinny wspierać nasze starania.

Price and wage differences between Poland and eurozone countries should gradually even out.
Stopniowo ceny i płace w Polsce i w innych krajach strefy euro powinny się wyrównać.
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE