We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » December 16, 2009
Poland's Path to the Euro
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
What Will Happen to the Central Bank?
December 16, 2009   
Article's tools:
Print

After Poland adopts the euro, the National Bank of Poland will lose its right to exercise monetary policy. The bank's Monetary Policy Council (RPP) will no longer set interest rates-this will be the task of the European Central Bank (ECB). What then will be the role of Poland's central bank?

After Poland enters the eurozone, the central bank will continue to provide financial services to the state by, for example, operating the bank accounts of the Polish government and central institutions. It will also put euro banknotes and coins into circulation in Poland.

The governor of Poland's national financial institution will be granted new rights upon becoming a member of the Governing Council of the European Central Bank, which is in charge of the monetary policy of the entire Economic and Monetary Union. The Governing Council makes decisions by taking votes preceded by discussions. The Polish central bank will become a center for economic analysis to help the governor to prepare for votes in the Council.

Decisions made by the ECB Governing Council are implemented by the ECB Executive Board. However, the task is performed in practice by the central banks of countries in the eurozone, as they have the right financial instruments. These include deposit and credit transactions made with commercial banks. It is such transactions that are supposed to keep interest rates in individual countries at the level set by the ECB.

The Polish central bank will continue to handle the system of special deposits, that is, operate accounts to which commercial banks pay funds to guarantee their solvency. It will thus remain the "banks' bank" on the Polish market for financial institutions.

Votes in ECB Governing Council
The ECB Governing Council usually makes decision by a simple majority of votes and each member has one vote. In case of a tied vote, the Council chair, that is, the President of the ECB, has the decisive vote. When it comes to capital, ECB foreign exchange reserves and the division of profit and losses, the weight of each vote depends on how much each country contributes to ECB capital.

The ECB debated whether, when the euro becomes the official currency of more than 15 countries, the bank should switch to a rotational voting system which gives voting rights to the Executive Board and only 15 governors of eurozone central banks at a time. The frequency of participation in votes will depend on the percentage of a member state's GDP in the GDP of the eurozone as a whole. But finally the ECB decided Dec. 18, 2008, to postpone introducing the rotational system until 18 countries adopted the euro.

According to estimates contained in a report from the central bank of Poland, the Polish Governing Council member will have the right to take part in 57 to 79 percent of votes, but until the eurozone grows to 18 members, Poland will get to take part in each vote.

Even though the Polish central bank governor will have limited influence on ECB decisions compared to now, when Poland still has an independent monetary policy, the influence will be greater than Poland's GDP might suggest. Poland's position in the ECB may become stronger through voting coalitions and when Polish officials are elected to the ECB Executive Board. While the independent policy of the Polish central bank has practically no influence on the global economy, decisions made by the ECB have a global impact.

How the euro could boost inflation
After conversion to the euro, interest rates set for the entire eurozone will probably be lower than if set by the Monetary Policy Council for Poland only. This encourages investment, but may also lead to excessive demand, resulting in inflation pressure. Such risk is reduced by free-market competition because the euro will remove barriers which Polish companies face in eurozone countries due to differing exchange rates.


Co dalej z NBP?
Po wprowadzeniu euro Narodowy Bank Polski utraci prawo do prowadzenia polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej przestanie ustalać wysokość stóp procentowych, bo będzie to robił Europejski Bank Centralny. Czym więc zajmie się NBP?

Po wejściu do strefy euro NBP nadal będzie obsługiwał finansowo budżet polskiego państwa, prowadząc m.in. rachunki bankowe rządu i instytucji centralnych. Będzie też wprowadzał do obrotu w Polsce banknoty i monety euro.

Nowe uprawnienia uzyska prezes naszej narodowej instytucji finansowej, który wejdzie w skład Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego - instytucji odpowiedzialnej za politykę monetarną całej Unii Gospodarczo-Walutowej. Rada podejmuje decyzje w czasie głosowań poprzedzonych dyskusją. NBP będzie ośrodkiem analiz gospodarczych, wspierającym naszego prezesa w przygotowaniach do głosowań.

Za egzekwowanie decyzji Rady Prezesów EBC odpowiada Zarząd tego banku. Faktycznie jednak w życie wprowadzają je banki centralne poszczególnych państw strefy euro, bo to one mają do tego konkretne instrumenty finansowe. Należą do nich transakcje depozytowo-kredytowe zawierane z bankami komercyjnymi. Właśnie takie transakcje mają utrzymać w poszczególnych krajach strefy stopy procentowe na poziomie wyznaczonym przez EBC.

NBP nadal będzie obsługiwał system rezerw obowiązkowych, czyli prowadził rachunki, na które banki komercyjne wpłacają środki gwarantujące ich wypłacalność. Pozostanie więc na polskim rynku instytucji finansowych "bankiem banków".

Jak głosuje Rada Prezesów EBC
Rada zazwyczaj podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a każdy jej członek dysponuje jednym głosem. Jeśli głosy rozkładają się po równo, ten decydujący należy do Przewodniczącego Rady czyli prezesa EBC. W sprawach dotyczących kapitału, rezerw dewizowych EBC oraz podziału jego zysków i strat głosy są ważone według udziału poszczególnych krajów w kapitale EBC.

W EBC dyskutowano, że gdy euro stanie się walutą więcej niż 15 państw, bank przejdzie na rotacyjny system głosowania. Każdorazowo prawo głosu będą mieć członkowie Zarządu EBC oraz jedynie 15 prezesów banków centralnych państw strefy. Częstotliwość ich udziału w głosowaniu będzie zależeć od wielkości udziałów PKB państwa członkowskiego w PKB całej strefy euro. Ostatecznie jednak na podstawie decyzji EBC z 18 grudnia 2008 r. odłożono wejście w życie systemu rotacyjnego do momentu aż w strefie euro znajdzie się 18 państw.

Negocjacje, co do ostatecznego kształtu systemu głosowań nadal trwają. Według wyliczeń z raportu NBP, prezes naszego banku centralnego będzie miał prawo głosu w 57 do 79 proc. głosowań. A póki strefa euro będzie liczyć do 18 państw, problemu w ogóle nie ma, bo nasz prezes będzie głosował za każdym razem.

Mimo że wpływ polskiego prezesa na decyzje EBC będzie ograniczony w porównaniu z sytuacją, gdy Polska prowadzi samodzielną politykę pieniężną, będzie on jednocześnie większy, niż to wynika z naszego PKB. Pozycja Polski w EBC może zostać wzmocniona przez zawieranie koalicji do głosowań oraz w efekcie wyboru przedstawicieli naszego kraju do Zarządu EBC. Pamiętajmy też, że o ile samodzielna polityka NBP praktycznie nie ma wpływu na światową gospodarkę, decyzje Europejskiego Banku Centralnego determinują globalne procesy.

Czemu euro może podnieść inflację?
Po wprowadzeniu euro stopy procentowe - ustalane dla całej strefy euro - będą prawdopodobnie niższe niż gdyby RPP ustalała je tylko dla Polski. To sprzyja inwestycjom, ale może doprowadzić do nadmiernego wzrostu popytu i w konsekwencji - do presji inflacyjnej. Ryzyko to ogranicza mechanizm konkurencyjności - wraz z euro znikają na unijnym rynku rynku bariery dla polskich firm wynikające z różnic kursowych.


Where Are Euros Made?
The European Central Bank based in Frankfurt has the exclusive right to issue the single European currency. However, it can commission selected countries from the euro zone to physically manufacture euro banknotes. Coins are minted by the individual member states of the euro zone.

Gdzie robią euro?
Prawo do emisji europejskiej waluty przysługuje wyłącznie Europejskiemu Bankowi Centralnemu z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech. Fizyczną produkcję banknotów euro EBC może jednak powierzyć wybranym państwom ze strefy euro. Za bicie monet odpowiedzialne są poszczególne kraje członkowskie strefy euro.


There are two categories of special coins in the eurozone: commemorative ones and collector's items. Commemorative coins are always denominated in 2 euros and minted in a given country to mark an important event. They are of course valid across the eurozone.

W strefie euro istnieją dwie kategorie monet specjalnych: okolicznościowe i kolekcjonerskie. Monety okolicznościowe zawsze mają nominał 2 euro i są produkowane w konkretnym kraju, po to by upamiętnić ważne wydarzenie, ale oczywiście można nimi płacić w całej strefie euro. Jednak nawet "zwykłe" euro interesują kolekcjonerów, jak choćby rzadkie w obiegu monety z Watykanu, czy Monako.


NBP Expert's view / opinia eksperta NBP

Less Economic Independence?
Director of the Office for Poland's Integration with the Eurozone at the National Bank of Poland:

There are two tools that can be used to influence the economy: fiscal policy and monetary policy. By adopting the euro, Poland will give up its own monetary policy and hand it over to the Frankfurt-based European Central Bank (ECB), which must be guided by the interests of all the countries in the community.

Let us remember, however, that the governor of the National Bank of Poland will sit on the ECB Governing Council and have an influence on the ECB's policies.

There is an ongoing debate on what will happen once the eurozone expands to include new states, but the Polish central bank will definitely have its representative on the ECB council. That way Poland will not be subjugated to any kind of dictatorship, though it will have less room for maneuver when it comes to pursuing an independent monetary policy.

At present, Poland is free to be guided by its own needs, while the decision makers in Frankfurt have to take into account what all member countries need-which means that Poland may see some tough decisions that won't always take its interests into account as much as we'd like.

What further complicates the matter is the question if a reasonable monetary union needs a common fiscal policy. The euro is probably the only currency in the world governed by a common monetary policy and different fiscal policies. This is not a very desirable situation from the point of view of the currency as such. But for Poland this is a welcome arrangement because it gives us a sense of having control over our own economic policy.

The question is what the future holds for the EU as a whole. The Union now has a president and a number of common policies, but still lacks a common economic policy. The absence of such a policy might one day turn out to be harmful for the European currency.


Czy stracimy część ekonomicznej niezależności?

Paweł Kowalewski, dyrektor Biura ds. Integracji Polski ze Strefą Euro w NBP:

Istnieją dwa narzędzia, za pomocą których można oddziaływać na gospodarkę: polityka fiskalna i polityka pieniężna. Przyjmując euro rezygnujemy z prowadzenia polityki pieniężnej, za którą będzie odpowiadać Europejski Bank Centralny. Ma to być polityka wspólna, nazywano ją kiedyś "polityką wspólnej miary". Europejski Bank Centralny powinien kierować się interesami wszystkich krajów Wspólnoty.

Pamiętajmy też, że jeśli polska polityka pieniężna przejdzie do Frankfurtu (gdzie mieści się siedziba EBC), to nie tylko sam Frankfurt będzie decydować. Prezes NBP też zasiądzie w Radzie Prezesów EBC i będzie kształtować wspólną politykę tej instytucji. Trwają debaty, co będzie, gdy strefa euro rozszerzy się o kolejne kraje, nie mniej jednak bez wątpienia NBP będzie reprezentowany w radzie EBC. Nie będziemy zatem pod wpływem jakiegoś dyktatu, choć nasze pole manewru do wykorzystania niezależnej polityki pieniężnej zostanie mocno ograniczone. Teraz możemy kierować się wyłącznie naszymi potrzebami, natomiast we Frankfurcie będziemy się musieli dzielić z innymi, wysłuchać także potrzeb innych i decydenci na koniec dnia podejmą bardzo trudne decyzje. Trzeba liczyć się z tym, że będą to decyzje nie zawsze uwzględniając interes naszego kraju w takim stopniu, jak byśmy sobie życzyli.

Zagadnienie jest o tyle złożone, że aby unia walutowa miała sens rodzi się pytanie, czy trzeba jeszcze pomyśleć o wspólnej polityce fiskalnej. Euro jest chyba jedyną walutą na świecie, gdzie mamy wspólną politykę pieniężną i odmienne polityki fiskalne, co z punktu widzenia samej waluty jest rozwiązaniem niezbyt pożądanym. Dla nas Polaków to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala nam zachować przynajmniej poczucie, że polityka gospodarcza jest jeszcze w naszej gestii.

Jednak zarazem to kwestia dotycząca przyszłości całej Unii, która ma już swojego prezydenta, wiele wspólnych rozwiązań, natomiast ciągle jeszcze nie ma wspólnej polityki gospodarczej. Nie można wykluczyć w przyszłości sytuacji, że brak takiej wspólnej polityki może pewnego dnia zacząć źle wróżyć dla przyszłości europejskiej waluty.
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE