We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Other » December 16, 2009
Poland's Path to the Euro
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Step by Step to ERM II
December 16, 2009   
Article's tools:
Print

Until recently, the government wanted Poland to enter the ERM II mechanism, the eurozone's waiting room, by the end of 2009. This is no longer possible because the country's budget deficit-to-GDP ratio, at 3.6 percent last year, overshot the 3-percent ceiling. However, Poland has taken the first step to adopting the euro, since it committed itself to the switch when it joined the EU.

There are no formal requirements with regard to the schedule of Poland's road to ERM II. The procedure will start with an official application for the zloty to become part of ERM II which the Polish finance minister and the central bank governor will submit jointly to the chairman of the Economic and Financial Affairs Council (Ecofin), a body composed of economy and finance ministers from all EU member states. The application has to include a suggested central exchange rate of the zloty and the acceptable deviation of the market rate from central parity.

Then, the ERM II Committee will examine the application in terms of whether the zloty can be made part of the mechanism. The Committee will set the final exchange rate and the acceptable range of market rate fluctuations. That will be a crucial point in the entire procedure, because the zloty has to be given a rate that will promote the external competitiveness of the Polish economy and prevent a rise in inflation and a decline in the purchasing power of domestic businesses.

If all decisions are favorable, members of the ERM II Committee will meet to sign an agreement on admitting Poland and issue a special statement on the matter. If any glitches occur, the Polish application will be returned to Ecofin. The public will be notified about that after the fact to protect its national currency from speculative attacks.


Krok po kroku do ERM II

Rząd do niedawna zapowiadał, że w europejskim mechanizmie ERM II znajdziemy się jeszcze w 2009 r. Niestety, nasz ubiegłoroczny deficyt budżetowy wyniósł 3,6 proc. PKB, a więc sporo ponad maksymalne 3 proc. Mimo to pierwszy etap na drodze do wymiany waluty mamy za sobą, bo zdecydowaliśmy o tym wstępując do Unii Europejskiej.

Nie ma żadnych wymogów formalnych określających harmonogram polskiej drogi do mechanizmu ERM II. Całą procedurę rozpocznie wspólny wniosek polskiego ministra finansów i prezesa Narodowego Banku Polskiego o włączenie złotego do ERM II, skierowany do przewodniczącego Rady Ecofin (Economic and Financial Affairs Council, czyli Rady ds. Gospodarczych i Finansowych), którą tworzą ministrowie gospodarki i finansów wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wniosek ten musi zawierać proponowaną wysokość kursu centralnego złotego oraz proponowany przez nasz kraj dopuszczalny zakres odchyleń kursu rynkowego od parytetu centralnego.

Polskim wnioskiem zajmie się Komitet ERM II, który zadecyduje o włączeniu złotego do mechanizmu walutowego, a w swej decyzji ostatecznie określi poziom kursu centralnego i zakres dopuszczalnych odchyleń dla kursu rynkowego. To będzie krytyczny moment całej procedury, bo złoty musi otrzymać taki kurs, który będzie promował zewnętrzną konkurencyjność naszej gospodarki, a zarazem nie doprowadzi do wzrostu inflacji i osłabienia siły nabywczej krajowych podmiotów.

Jeśli wszystkie ustalenia zapadną pomyślnie, członkowie Komitetu ERM II spotkają się, by podpisać porozumienie o przyjęciu Polski i wydać odpowiedni komunikat. Gdyby pojawiły się zgrzyty, polski wniosek wróci do Rady Ecofinu.

Okres po wejściu do ERM II oznacza większe narażenie polskiej waluty na ataki spekulacyjne, czego doświadczyły kraje, które euro już wprowadziły.

The ERM II mechanism is the antechamber to euro entry.
Mechanizm ERM II jest też nazywany "przedsionkiem euro".

Euro banknotes differ in color and their design features different styles in European architecture:
5 euros-gray-Classical
10 euros-red-Romanesque
20 euros-blue-Gothic
50 euros-orange-Renaissance
100 euros-green-Baroque and Rococo
200 euros-yellow-Art Nouveau
500 euros-purple-Modern 20th-century

Banknoty euro różnią się kolorami, a grafiką nawiązują do architektury europejskiej:
5 euro - kolor szary - antyk grecki i rzymski
10 euro - kolor czerwony - styl romański
20 euro - kolor niebieski - gotyk
50 euro - kolor pomarańczowy - renesans
100 euro - kolor zielony - barok i rokoko
200 euro - kolor żółto-brązowy - architektura inżynieryjna XIX w.
500 euro - kolor purpurowy - architektura XX w.
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE