We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Special Sections » September 29, 2014
Stability and Security
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Polish Financial System Stable
September 29, 2014   
Article's tools:
Print

Polish banks are in excellent condition, as confirmed by the results of stress tests examining their resilience to external negative shocks.

NBP’s latest Financial Stability Report, published in July, shows that the Polish financial system remains stable and its outlook has improved over the last six months. This is important because the stability of the financial system is a necessary condition for ensuring sustainable economic growth. Financial system stability is a situation when the system performs its functions in a continuous and efficient way, even when unexpected and adverse disturbances occur on a significant scale. The stability of the banking system is of particular importance for financial system stability.

According to the report, “Banks play a crucial role in financing the economy and settling payments. They also perform another important function by providing products that allow other entities to manage their financial risk. Therefore, special emphasis is put on the analysis and assessment of banking system stability. Financial system stability is of particular interest to NBP due to its statutory tasks to contribute to the stability of the domestic financial system and to establish the necessary conditions for the development of the banking system. Financial system stability is closely related to the primary task of the central bank, i.e. maintaining price stability.”

The condition of banks, the largest segment of the financial system, remains good and stable, the report says. Polish banks have been resilient to significant deterioration in business conditions. Their average capital adequacy ratios remained unchanged, and the high capacity to absorb potential losses has been maintained. The high resilience of Polish banks has been confirmed by stress tests carried out periodically by NBP. The banks’ resilience to liquidity shocks has also improved. In the stress tests, a vast majority of banks proved to be resilient to even very strong liquidity shocks.

It is also important that the financial results of banks, which are the primary source of growing capital, remain strong. The quality of the loan portfolio has improved slightly. “The capital adequacy ratio for the Polish banking sector is close to the average for EU countries, however the sector is characterized by considerably more conservative risk weights and lower leverage as well as high quality capital,” the report says.

Other components of the Polish financial system are also in good shape. The situation of non-bank financial institutions-insurance companies, pension funds and investment funds—is also good and does not pose a risk to the stability of the financial system. In addition, interconnectedness between these institutions and banks is insignificant so even if the sector experienced problems, the risk that these problems would directly carry over to affect other institutions would be limited, the report says.

On the other hand, credit unions (SKOK) are having problems. According to experts at the central bank, the capital position of credit unions is difficult and the value of their regulatory capital, despite its growth in 2013, is not adequate to their operations. Fortunately, the role of credit unions in the Polish financial system is limited. Their assets account for only 1.4 percent of the banking sector’s total assets. “Due to their minor share in the financial system and the low scale of interconnectedness with other financial institutions, in particular with the banking sector, the condition of credit unions should not generate systemic risk,” the NBP report reads.

In addition to the results of financial system risk analysis, the Financial Stability Report contains recommendations on how to reduce systemic risk and enhance the resilience of the Polish financial system. These recommendations apply to both financial system regulation and the financial safety net, as well as to the condition of individual segments of the system.

According to NBP, the resilience of the Polish financial system could be strengthened further by measures including the establishment of a Systemic Risk Council—which would work to ensure effective macroprudential supervision of the domestic financial system—and the introduction to Polish law of a special recovery and resolution mechanism for banks.

NBP also recommends that banks with a sensitive liquidity position increase their liquid asset buffers and that banks increasing lending as the economic situation improves maintain stable financial leverage. Moreover, the central bank recommends that banks take a cautious approach to the development of lending to the commercial real estate sector due to signs of growing imbalances on that market. On the retail and office property market there is a growing supply with relatively high prices and rents. However, the situation on this market poses no threat to domestic financial market stability, primarily due to the low exposure of domestic financial institutions to the market, which is characterized by a significant share of foreign funding.

The NBP report also recommends closer integration of the cooperative banking sector and the transformation of associations into institutional protection systems covering liquidity and bank equity. This reaction addresses the issue of low cost-effectiveness stemming from the small scale of operations of some banks. NBP also recommends that restructuring measures continue with a view to improving the operational efficiency of credit unions and increasing their capital. This is to be done alongside the optimal utilization of the internal resources of the credit unions system, while enhancing the role of the model of strong common bonds among members of each credit union.

The credit union problems identified in the report should not obscure the fact that the Polish financial system is stable and its outlook is improving every year. This is especially important at a time when many European countries are still struggling with the fallout from the financial crisis.


This article uses content from the NBP website, www.nbp.pl
Stabilność i bezpieczeństwo
Polska ma stabilny system finansowy
Polskie banki są w bardzo dobrej kondycji, co potwierdzają wyniki stress-testów, w których badana jest wrażliwość banków na wystąpienie skrajnie niekorzystnych warunków.

Z opublikowanego w lipcu przez NBP cyklicznego „Raportu o stabilności systemu finansowego” wynika, że polski system finansowy pozostaje stabilny, a perspektywy jego funkcjonowania poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza. To ważne, gdyż utrzymanie stabilności systemu finansowego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Stabilność systemu finansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego.

„Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków. Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na powierzone tej instytucji ustawowe zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego. Stabilność systemu finansowego jest silnie związana z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzymaniem stabilności cen”, czytamy w komunikacie NBP.

Według autorów raportu, sytuacja banków – największego segmentu systemu finansowego – pozostaje dobra i stabilna. Banki są odporne nawet na istotne pogorszenie warunków ich działalności. Średnie współczynniki wypłacalności pozostały bez zmian, a wysoka zdolność do absorbowania potencjalnych strat została utrzymana. Wysoką odporność polskich banków potwierdziły stress-testy, przeprowadzane cyklicznie przez NBP. Nastąpiła także poprawa odporności banków na wystąpienie szoków płynnościowych. W testach zdecydowana większość banków wykazała odporność nawet w warunkach założonego bardzo silnego szoku płynnościowego.

Istotne jest też to, że wyniki finansowe banków, będące podstawowym źródłem rosnących kapitałów, wciąż pozostają wysokie. Nieznacznie poprawiła się jakość portfela kredytowego. „Współczynnik wypłacalności polskiego sektora bankowego jest zbliżony do średniej dla krajów UE, jednak sektor charakteryzuje się zdecydowanie bardziej konserwatywnymi wagami ryzyka i niższą dźwignią finansową oraz wysoką jakością kapitałów”, czytamy w raporcie.

Nie tylko polskie banki są w dobrej kondycji. „Sytuacja niebankowych instytucji finansowych – zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych – również jest dobra i nie stwarza ryzyka dla stabilności systemu finansowego. Ponadto związki między tymi instytucjami i bankami są niewielkie, wobec tego nawet gdyby w sektorze tym wystąpiły jakiekolwiek problemy, ryzyko ich bezpośredniego przeniesienia na inne instytucje byłoby ograniczone”, piszą autorzy raportu.

Problemy widać za to w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Według ekspertów banku centralnego, sytuacja kapitałowa SKOK jest trudna, a wysokość funduszy własnych, mimo ich wzrostu w 2013 r., jest nieadekwatna do prowadzonej działalności. Na szczęście, znaczenie SKOK w polskim systemie finansowym nie jest zbyt duże. Ich aktywa odpowiadają ok. 1,4 proc. aktywów sektora bankowego. „Ze względu na ograniczoną skalę działalności oraz niewielkie powiązania z pozostałymi częściami sektorami finansowego, mimo trudnej sytuacji kapitałowej SKOK nie generują ryzyka systemowego”, czytamy w komunikacie NBP.

„Raport o stabilności systemu finansowego” zawiera – obok wyników analiz ryzyka występującego w systemie finansowym – również rekomendacje, których realizacja przyczyniłaby się do ograniczenia ryzyka systemowego i wzmocnienia odporności polskiego systemu finansowego. Rekomendacje dotyczą zarówno regulacji systemu finansowego i sieci bezpieczeństwa finansowego, jak i sytuacji poszczególnych segmentów tego systemu.

W ocenie NBP do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego przyczyniłoby się m.in. powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, której uprawnienia zapewniałyby skuteczne prowadzenie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym, a także wprowadzenie do polskiego prawa mechanizmu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (recovery and resolution) dla banków.

Wśród zaleceń NBP znalazło się też zwiększanie buforów aktywów płynnych przez banki o wrażliwej pozycji płynnościowej oraz utrzymanie stabilnej dźwigni finansowej przez banki zwiększające skalę akcji kredytowej wraz z poprawą koniunktury. Zaleca się też ostrożne podejście banków do rozwoju kredytowania sektora nieruchomości komercyjnych ze względu na oznaki narastającej nierównowagi na tym rynku. Na rynku nieruchomości handlowo-usługowych i biurowych rośnie podaż przy relatywnie wysokim poziomie cen i czynszów. Nie stwarza to zagrożenia dla stabilności z powodu niskiej ekspozycji krajowych instytucji finansowych na rynek, który jest zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

W raporcie NBP rekomenduje też ściślejszą integrację sektora bankowości spółdzielczej i przekształcenie zrzeszeń w systemy ochrony instytucjonalnej obejmujące płynność i kapitał banków. To odpowiedź na niską efektywność kosztową związaną z małą skalą działalności części banków. Zalecane jest też kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do wzrostu efektywności działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zwiększenia ich kapitałów. Odbywać się to ma przy optymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów systemu SKOK oraz zwiększeniu roli modelu silnych więzi między członkami indywidualnych SKOK.

Wskazane w raporcie problemy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie przesłaniają faktu, że polski system finansowy jest stabilny, a perspektywy jego funkcjonowania z roku na rok poprawiają się. To ważne, szczególnie w czasie, kiedy wiele europejskich krajów boryka się jeszcze ze skutkami kryzysu finansowego.

W tekście wykorzystano informacje ze strony www.nbp.pl
Latest articles in Special Sections
Latest news in Special Sections
Mercure - The 6 Friends Theory - Casting call
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE