We use cookies to make sure our website better meets your expectations.
You can adjust your web browser's settings to stop accepting cookies. For further information, read our cookie policy.
SEARCH
IN Warsaw
Exchange Rates
Warsaw Stock Exchange - Indices
The Warsaw Voice » Special Sections » October 29, 2015
Polish Financial System
You have to be logged in to use the ReadSpeaker utility and listen to a text. It's free-of-charge. Just log in to the site or register if you are not registered user yet.
Poland Improves its Public Finances
October 29, 2015   
Article's tools:
Print

In June, the European Union’s Economic and Financial Affairs Council (EcoFin), which brings together finance ministers from EU member states, lifted the excessive deficit procedure imposed on Poland in 2009. The decision means improved international credibility for the country and better prospects for economic growth.

Under the EU Treaty, member states are expected to avoid excessive budget deficits. The excessive deficit procedure is designed to discipline member state governments that fail to follow sufficiently rigorous fiscal policies. The EU, at the request of the European Commission, may impose the procedure if a country’s deficit exceeds 3 percent of GDP or if its debt is higher than 60 percent of GDP. The member state must then take corrective action.

The procedure was imposed on Poland in 2009, when its general government deficit stood at 7.4 percent of GDP. A year later this rose to 7.9 percent. In recent years, however, the Polish government has gradually reduced the general government deficit. In 2013, it was brought down to 4 percent of GDP and last year it shrank further to 3.2 percent. This year’s deficit is expected to fall below 3 percent. Public sector debt reached 50.1 percent of GDP last year, well below the reference value of 60 percent of GDP. At the same time, European Commission forecasts indicate that Poland has secured a lasting reduction in the deficit, which is expected to decrease to 2.8 percent of GDP in 2015 and 2.6 percent of GDP in 2016. Public sector debt, in turn, is expected to remain significantly below 60 percent of GDP.

The European Commission recommended that Poland make further budget savings of 0.5 percent of GDP in 2015 and 2016, in addition to establishing an “independent fiscal council” and limiting the use of reduced VAT rates. “We will continue to monitor the fiscal and budgetary situation in Poland to make sure that the necessary margins are maintained and there is a sustained reduction in the deficit,” said the European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Pierre Moscovici. The European Commission noted that in some areas there are still structural challenges where there is room for improvement. These are public spending, uniformly applied tax rules, tax system efficiency, pension programmes in some sectors of the economy, measures to promote employment, and investment in rail transportation.

Polish government officials have said that the lifting of the procedure enables Poland to shape its fiscal policy in a way more adapted to the economic situation. They have also announced measures to further reduce the public finance imbalance. The Polish government says its spending policy will be pursued within the constraints of the national and EU law, which includes a Stabilizing Expenditure Rule and the requirements of the path to the Medium-Term Budgetary Objective (MTO). Proponents of increased spending point out that the decision to lift the excessive deficit procedure paves the way for a reduction in VAT rates and wage growth in the government sector as well as for the allocation of greater amounts of money for purposes such as research and development.

The European Commission predicts that Poland’s GDP will grow 3.3 percent this year and 3.4 percent in 2016. Others suggest that growth may be slightly faster than that, which would increase government revenue (above the forecast level) and would also mean a higher reference level for calculating the fiscal imbalance. Economists from Narodowy Bank Polski have recently updated their assessment of macroeconomic imbalances in EU countries in line with the methodology used by the European Commission. In an Inflation Report released in September, they said that their “updated scoreboard … indicates that, at present, Poland is among the most balanced European economies … There is no sign of imbalance in the real estate market, the private and public sector debts are among the lowest in Europe and the trade surplus in 2013-14 helped to reduce the current account deficit to the lowest level since 2004.”

There is no doubt that now that Poland has been freed from the excessive deficit procedure it will see an improvement in terms of its image on international financial markets and its attractiveness in the eyes of investors. But economists caution that this should not be seen as a green light for lack of responsibility in public finances.
A.R.

The excessive deficit procedure still covers 10 EU countries, including eight eurozone members: Ireland, Portugal, Slovenia (these three countries have until the end of the year to reduce their deficits); Spain, Greece, Cyprus (which have until 2016); France (which has until 2017); and Finland, with regard to which the procedure has just been opened. The two non-eurozone countries covered by the excessive deficit procedure are Croatia (which has until 2016) and Britain (which has until the 2016-17 financial year).Polski system finansowy
Polska poprawia stan finansów publicznych
W czerwcu Rada Ecofin, grupująca ministrów finansów Unii Europejskiej, przyjęła decyzję, która kończy trwającą sześć lat procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Zakończenie procedury oznacza wzrost wiarygodności Polski i lepsze perspektywy rozwoju gospodarczego.

Zgodnie z unijnym traktatem, państwa członkowskie powinny unikać nadmiernych deficytów budżetowych. Procedura nadmiernego deficytu to narzędzie dyscyplinujące rządy, które nie prowadzą odpowiedniej polityki fiskalnej. Unia, na wniosek Komisji Europejskiej, może nałożyć procedurę, jeśli w danym kraju deficyt przekroczył 3 proc. PKB lub dług jest wyższy niż 60 proc. PKB. Dane państwo musi wtedy podjąć działania naprawcze.

Na Polskę procedura została nałożona w 2009 r., kiedy to deficyt sektora finansów publicznych wynosił 7,4 proc. PKB. Rok później sięgnął nawet 7,9 proc. W ostatnich latach polski rząd stopniowo jednak redukował deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. W 2013 sprowadzono go do 4 proc. PKB, a w ubiegłym roku spadł do 3,2 proc. W tym roku deficyt ma spaść poniżej 3 proc. Dług sektora publicznego w ub. r. osiągnął 50,1 proc. PKB, znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB. Jednocześnie prognozy Komisji Europejskiej świadczą o zapewnieniu trwałej redukcji deficytu, który w latach 2015-16 obniży się odpowiednio do 2,8 proc. PKB oraz 2,6 proc. PKB. Dług sektora pozostanie z kolei znacznie poniżej 60 proc. PKB.

Komisja Europejską zaleciła m.in. Polsce dalsze oszczędności budżetowe wynoszące 0,5 proc. PKB w 2015 i 2016 r., a także m.in. ustanowienie „niezależnej rady fiskalnej” i ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT. „Będziemy nadal śledzić sytuację fiskalną i budżetową w Polsce, aby mieć pewność, że zachowane są konieczne marginesy i ma miejsce trwała redukcja deficytu”, zapowiedział unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici. Komisja Europejska zwróciła jednak uwagę, że „w niektórych obszarach wciąż istnieją strukturalne wyzwania, w których nadal jest miejsce na postęp”. Są to: wydatki publiczne, spójność podatkowa, efektywność systemu podatkowego, programy emerytalne w niektórych sektorach gospodarki, działania sprzyjające zatrudnieniu oraz inwestycje w transport kolejowy.

Polski rząd przyznał, że zakończenie procedury oznacza możliwość kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej adekwatny do sytuacji gospodarczej, ale zapowiada dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych. A polityka wydatkowa ma być realizowana w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego (w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz wymogów ścieżki prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego). Zwolennicy zwiększenia wydatków podkreślają, że zdjęcie procedury nadmiernego deficytu otwiera drogę do obniżenia stawek VAT i wzrostu płac w sferze budżetowej, a także przeznaczanie wyższych kwot np. na badania i rozwój.

Według Komisji Europejskiej, wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 3,3 proc. i 3,4 proc. w roku 2016. Jest prawdopodobne, że wzrost będzie nieco większy, co zwiększy dochody budżetu (ponad prognozę) oraz mianownik przy obliczaniu nierównowagi fiskalnej. Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego przedstawili niedawno aktualizację oceny zakłóceń równowagi makroekonomicznej w krajach Unii według metodyki Komisji Europejskiej. „Zaktualizowana tabela ocen wskazuje, że Polska jest obecnie jedną z najbardziej zrównoważonych gospodarek w Europie”, napisano w opublikowanym we wrześniu Raporcie o inflacji. „Nie ma oznak nierównowagi na rynku nieruchomości, zadłużenie sektora prywatnego i publicznego należy do najniższych w Europie, a nadwyżka w handlu zagranicznym w latach 2013-2014 umożliwiła ograniczenie ujemnego salda obrotów bieżących do najniższego poziomu od 2004 r.”, czytamy w raporcie NBP.

Nie ulega wątpliwości, że zniesienie procedury nadmiernego deficytu poprawia wizerunek Polski na rynkach finansowych i jej atrakcyjność w oczach inwestorów. Ale, jak podkreślają ekonomiści, nie oznacza to przyzwolenia na nieodpowiedzialność w zarządzaniu finansami publicznymi.
A.R.


Procedurą nadmiernego deficytu objętych jest wciąż jeszcze 10 państw UE, w tym osiem należących do strefy euro: Irlandia, Portugalia, Słowenia (które mają termin redukcji do końca roku); Hiszpania, Grecja, Cypr (do 2016 r.) i Francja (do 2017 r.), a także Finlandia, wobec której dopiero otwarto procedurę. Dwa państwa spoza strefy euro to Chorwacja (do 2016 r.) i Wielka Brytania (do roku finansowego 2016-17).
Latest articles in Special Sections
Latest news in Special Sections
Mercure - The 6 Friends Theory - Casting call
© The Warsaw Voice 2010-2018
E-mail Marketing Powered by SARE